گلاله مجتهد شبستری گلاله مجتهد شبستری .

گلاله مجتهد شبستری